Algemene voorwaarden en disclaimer

Artikel 1 Algemene voorwaarden – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Woningontruiming-Bezemschoon, en een Opdrachtgever waarop Woningontruiming-Bezemschoon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Woningontruiming-Bezemschoon, voor de uitvoering waarvan door Woningontruiming-Bezemschoon derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Woningontruiming-Bezemschoon.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de handgewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Woningontruiming-Bezemschoon en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Woningontruiming-Bezemschoon niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Woningontruiming-Bezemschoon in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Woningontruiming-Bezemschoon zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Woningontruiming-Bezemschoon kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Woningontruiming-Bezemschoon daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Woningontruiming-Bezemschoon anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Woningontruiming-Bezemschoon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Woningontruiming-Bezemschoon derhalve per email in gebreke te stellen. Woningontruiming-Bezemschoon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Woningontruiming-Bezemschoon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Woningontruiming-Bezemschoon heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Woningontruiming-Bezemschoon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Woningontruiming-Bezemschoon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Woningontruiming-Bezemschoon zijn verstrekt, heeft Woningontruiming-Bezemschoon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Woningontruiming-Bezemschoon ter beschikking heeft gesteld. Woningontruiming-Bezemschoon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Woningontruiming-Bezemschoon is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Woningontruiming-Bezemschoon zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Woningontruiming-Bezemschoon gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Woningontruiming-Bezemschoon bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Woningontruiming-Bezemschoon op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Woningontruiming-Bezemschoon een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van het geen waartoe hij jegens Woningontruiming-Bezemschoon gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Woningontruiming-Bezemschoon daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Woningontruiming-Bezemschoon is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Woningontruiming-Bezemschoon ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Woningontruiming-Bezemschoon kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Woningontruiming-Bezemschoon bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Woningontruiming-Bezemschoon kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Woningontruiming-Bezemschoon op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Woningontruiming-Bezemschoon de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Bezemschoon tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Woningontruiming-Bezemschoon gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Woningontruiming-Bezemschoon gerechtigd de overeenkomst ter stond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Woningontruiming-Bezemschoon, zal Woningontruiming-Bezemschoon in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Woningontruiming-Bezemschoon extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Woningontruiming-Bezemschoon anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Woningontruiming-Bezemschoon vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Woningontruiming-Bezemschoon op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hierbij geldt een minimum van € 45,- indien Opdrachtgever meer dan veertien dagen voor uitvoering annuleert, in andere gevallen bedragen de annuleringskosten minimaal € 150,-.

Artikel 5 Overmacht

 1. Woningontruiming-Bezemschoon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Woningontruiming-Bezemschoon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Woningontruiming-Bezemschoon niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Woningontruiming-Bezemschoon of van derden daaronder begrepen. Woningontruiming-Bezemschoon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Woningontruiming-Bezemschoon zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Woningontruiming-Bezemschoon kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Woningontruiming-Bezemschoon ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Woningontruiming-Bezemschoon gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na van uitvoering van de werkzaamheden te betalen.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, zal ten minste € 50,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Woningontruiming-Bezemschoon verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het geen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Woningontruiming-Bezemschoon echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele (niet)zichtbare gebreken dienen binnen vijf dagen na uitvoering van de werkzaamheden per email te worden verzonden aan Woningontruiming-Bezemschoon. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Woningontruiming-Bezemschoon in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Woningontruiming-Bezemschoon in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van hetgeen waartoe hij Woningontruiming-Bezemschoon opdracht gegeven heeft.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Woningontruiming-Bezemschoon daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien Woningontruiming-Bezemschoon aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
 2. Woningontruiming-Bezemschoon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Woningontruiming-Bezemschoon is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Woningontruiming-Bezemschoon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Woningontruiming-Bezemschoon beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Woningontruiming-Bezemschoon is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Woningontruiming-Bezemschoon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Woningontruiming-Bezemschoon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Woningontruiming-Bezemschoon toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Woningontruiming-Bezemschoon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Woningontruiming-Bezemschoon of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Woningontruiming-Bezemschoon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Woningontruiming-Bezemschoon toerekenbaar is. Indien Woningontruiming-Bezemschoon uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Woningontruiming-Bezemschoon zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Woningontruiming-Bezemschoon, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Woningontruiming-Bezemschoon en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Eigendom

 1. Opdrachtgever verklaart bij het verlenen van de opdracht aan Woningontruiming-Bezemschoon dat de goederen in haar eigendom zijn.
 2. Bij het verlenen van de opdracht door Opdrachtgever aan Woningontruiming-Bezemschoon doet Opdrachtgever afstand van door de Woningontruiming-Bezemschoon te ruimen inboedel. Woningontruiming-Bezemschoon wordt hierdoor de rechtmatige eigenaar van de (overgenomen) inboedel en behoudt zich het recht te bepalen wat met de inboedel wordt gedaan
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op het moment van uitbrengen van de offerte de gehele of gedeelten van de overeengekomen inboedel te verminderen dan wel te vervangen.
 4. Voor het geval Woningontruiming-Bezemschoon zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Woningontruiming-Bezemschoon en door Woningontruiming-Bezemschoon aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Woningontruiming-Bezemschoon zich bevinden en deze te nemen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Woningontruiming-Bezemschoon partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Woningontruiming-Bezemschoon is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Woningontruiming-Bezemschoon het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de Woningontruiming-Bezemschoon gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de Woningontruiming-Bezemschoon, door dat recht worden beheerst.
 6. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de Woningontruiming-Bezemschoon aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Artikel 12 Disclaimer

 1. Aan de inhoud van deze website is veel zorg besteed. De informatie op deze website is echter van algemene aard. Woningontruiming-Bezemschoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van de informatie. Woningontruiming-Bezemschoon is ook niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Woningontruiming-Bezemschoon.
 2. De Internetsite van Woningontruiming-Bezemschoon, kan links bevatten naar andere Internetsites. Woningontruiming-Bezemschoon heeft geen zeggenschap over dergelijke Internetsites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die Internetsites.
 3. Woningontruiming-Bezemschoon is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door derden uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder, tengevolge van het gebruik van of bezoek aan de in artikel 12.1 bedoelde Internetsites.