Volledig circulaire economie in 2050

Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen komt er een nationaal grondstoffenakkoord. Staatssecretaris Dijksma en minister Kamp gaan snel afspraken maken met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om tot een honderd procent circulaire economie te komen. Dijksma maakt bovendien 27 miljoen vrij voor een betere afvalscheiding zodat er minder op het vuilstort belandt. In plaats daarvan wordt afval als waardevolle grondstof hergebruikt. Ook wordt dit geld ingezet voor nieuwe innovaties om verpakkingen en producten beter recyclebaar en circulair te maken.
Dijksma: ‘Nu zijn producten vaak niet opnieuw bruikbaar of worden ze zelfs ontworpen voor kortdurend gebruik. We moeten af van deze wegwerpmentaliteit. Gelukkig zijn we in Nederland al kampioen hergebruik. Met dit grondstoffenakkoord met alle partijen maken we nu definitief de omslag naar die circulaire economie.’
Nederland is teveel afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland, zoals metalen voor de elektronica-industrie. Door bijvoorbeeld afgedankte smartphones helemaal te recyclen, kunnen de metalen worden gebruikt in nieuwe telefoons. Het is de bedoeling dat bouwbedrijven hun sloopafval van oude gebouwen als materiaal gebruiken in nieuwe gebouwen. Ook daarover worden afspraken vastgelegd in het grondstoffenakkoord. Omdat voor het hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, wordt het milieu ook ontzien omdat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.

Met de 27 miljoen die op initiatief van Dijksma wordt vrijgemaakt, krijgen onder meer alle 7000 basisscholen in Nederland straks de mogelijkheid om hun afval beter te gaan scheiden. Ook worden milieubelastende producten aangepakt. Zo komen er alternatieven voor niet te recyclen verpakkingen zoals chipszakken en soeppakken. Om nog meer duurzame initiatieven van de grond te krijgen gaat het kabinet ook aan tafel met de drie grootste banken. Die hebben al aangegeven investeringen in circulaire projecten te willen ondersteunen. De ambitie van het kabinet is om met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden effectiever, slimmer én winstgevender om te gaan met schaarse grondstoffen en reststromen. Op deze wijze bouwen we aan een circulaire economie die niet alleen goed is voor ons klimaat, maar ook inkomsten en banen oplevert.

bron: www.duurzaamnieuws.nl